Konveyör, Elevatör ve Özel Tasarım Makinalar

Aydınlatma Metni

                                                                                                   FİYAT TEKLİFİ AYDINLATMA METNİ
Tıkır Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

                                                                          KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenecektir: Bu kapsamda temin edilen “Ad, Soyad, E-Posta, İmza, Unvan, Cep Telefonu, Çalıştığı Şirket” gibi kişisel verileriniz sözleşme öncesi fiyat tekliflerinin toplanması ve en uygun fiyatlı teklif ile sözleşme imzalanması amacıyla fiyat teklifi veren veya fiyat teklifi alan yetkili kişinin belirlenmesi için 6698 sayılı Kanun’un 5/2-c maddesi uyarınca işlenecektir.

                                                                                            KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Tıkır Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kişisel verilerinizi fiyat tekliflerinin değerlendirilmesi ve teklif konusunda bilgilendirme yapmak ve finansal durumun raporlanması ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

                                                                                     KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Tıkır Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kişisel verilerinizi teklif talebi sonucunda mail yolu ile elektronik olarak gönderdiğiniz veya posta yoluyla basılı olarak teslim ettiğiniz teklif metni ile birlikte toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Tıkır Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

                                                                                              KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının “c” bendi uyarınca sözleşme ilişkisinin ifası amacıyla, sınırlı süre saklanacak olup, periyodik olarak yapılan incelemeler sonucunda süresi dolan dokümanlar imha edilecektir.

                                                                                    KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak Tıkır Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne başvurarak;
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kanun’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Tıkır Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne iletmeniz durumunda Tıkır Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Tıkır Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.